Esimies– ja työyhteisövalmennus

Kehittämistä ja hyvinvointia

Työelämän muutos ja kiire ovat tulleet jäädäkseen. Paineet kohdistuvat niin esimiehiin kuin työntekijöihinkin. Vastuu työyhteisön tuloksesta, kehittämisestä ja hyvinvoinnista on koko työyhteisöllä.

Esimiehille ja työyhteisöille suunnatut valmennuksemme antavat energiaa hektiseen arkeen työpaikoilla. Ne johdattelevat pohtimaan esimiehen ja työntekijän rooleja, yksilön vastuuta, työhyvinvoinnin ja tuloksen yhteyttä, ihmisiä ja heidän välistään vuorovaikutusta ja luottamusta työyhteisön tärkeimpänä voimavarana, palautteen antamisen ja ottamisen kulttuuria ja käytänteitä – esimiehen tai työntekijän näkökulmasta.

Valmennukset herättelevät osallistujat analysoimaan omia valmiuksiaan esimiehenä tai työntekijänä ja siten tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymishaasteitaan.

Kaikkien valmennusten tavoitteet ja toteutus räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ne voivat sisältää innostavia alustuksia, ryhmäpohdintoja, työyhteisöjen arkisten tilanteiden analysointia sekä niihin liittyviä etukäteis- ja välitehtäviä.

Esimies työnantajan edustajana

SISÄLTÖ:

Kirkastetaan esimiesten työnantajaroolia ja vahvistetaan esimiesten taitoa puuttua erilaisiin ratkaisua vaativiin asioihin työyhteisössään. Käydään läpi ”työsuhteen elinkaari” arjen esimiestyön näkökulmasta. Tarkastellaan henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta käytännönläheisesti. Pohditaan esimiesten omien voimavarojen riittävyyttä ”puun ja kuoren” välissä työskentelyssä

Tämä kokonaisuus voidaan toteuttaa:

osana muuta koulutusta/valmennusta  (2-4h) | yhtenä valmennuspäivänä (6-7h)

Pyydä tarjous Päiviltä

Sparraava esimiesvalmennus pienryhmissä

SISÄLTÖ:

Haluatko tarjota organisaationne esimiehille vuorovaikutteista, luovaa ja innovatiivista esimiesvalmennusta? Oletko itse kiinnostunut osallistumaan pienryhmävalmennukseen? Jos vastasit kyllä, lue lisää…

PeiliPinnan pienryhmäesimiesvalmennus  koostuu ajankohtaisista, ajatuksia herättävistä ja kiinnostavista alustuksista, vuorovaikutteisista ryhmäpohdinnoista, käytännön esimiestilanteiden läpikäynnistä ja suoraan työyhteisön johtamiseen sovellettavista etukäteis- ja välitehtävistä.

Valmennuksen tarkoituksena on herättää osallistujan valmius reflektoida omia esimiesvalmiuksiaan ja siten löytää omia vahvuuksia ja kehittymiskohteita käsiteltävien sisältöjen osalta.  Pienryhmävalmennus räätälöidään aina organisaation tavoitteiden ja tarpeiden mukaiseksi. Jokainen valmennukseen osallistuva esimies myös arvioi sparraavan valmentajan laatimalla lomakkeella omaa esimiesosaamistaan johtamisen eri osa-alueilla ja asettaa oman tavoitteensa, jota kohti kuljetaan.

Pienryhmävalmennukseen on mahdollista liittää jokaiselle osallistujalle tehtävä Luontaisten taipumusten Esimiesanalyysi (LTA-E), joka toteutetaan nettikyselynä. LTA-analyysiaineistosta ajetaan raportti, jonka sparraava valmentaja käy jokaisen kanssa henkilökohtaisesti läpi ennen valmennuksen aloittamista. Katso tarkemmat tiedot LTA-E analyysistä 

Ota yhteyttä Päiviinniin suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeita palveleva käytännönläheinen valmennuskokonaisuus. 

 

Inhimillisen arkkitehtuurin johtaminen

Työyhteisön kehitysprosessi

Työyhteisötaidot kuntoon

Tämän kokonaisuuden tavoitteena on antaa voimia työelämän kiireiden keskellä elämiseen, herättää ajatuksia työyhteisötaidoista, yksilön vastuusta, työhyvinvoinnin kokonaisuudesta, avoimen vuorovaikutuksen merkityksestä ja työyhteisön myönteisestä kehittämisestä.

Osallistujina organisaation työntekijät ja myös mahdollisesti esimiehet, niin haluttaessa.  Tarkempi räätälöinti tehdään aina tilaajan kanssa yhdessä. 

Ota yhteyttä ja keskustele Päivin kanssa tarkemmin eri toteuttamisvaihtoehdoista. 

Luontaisten taipumusten analyysi

MIKÄ:

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Tämä lienee paras selitys sille miksi menetelmä saa niin hyvän vastaanoton. 

MENETELMÄ:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyyseja on tehty noin 25.000 kpl eri kehittämistarkoituksissa.

Luontaisten taipumusten analyysi (LTA) toteutetaan nettikyselynä.

LTA-analyysiaineistosta ajetaan raportti  (LTA-E), jossa taipumuksia on tarkasteltu

seuraavista näkökulmista:

Mihin johtajan perustyyppiin henkilö kuuluu (Keirseyn luokitus)? | Mihin johtamisen rooleihin henkilöllä on suurin taipumus? | Missä muutoksen päävaiheessa henkilö on parhaimmillaan? | Millaista palautetta henkilö luontaisesti antaa? | Miten henkilö lähestyy ja ratkaisee ongelmia? | Miten ja millaisia asioita henkilö luontaisesti viestii

LTA-E-analyysi antaa tietoa henkilön luontaisesta esimiestyylistä

Analyysi keskittyy henkilön luontaisen johtamistyylin tunnistamiseen: missä asioissa he ovat luontaisesti hyviä ja mihin johtamisen osa-alueeseen he kiinnittävät liian vähän huomiota Jokainen esimies saa oman raportin käyttöönsä esimiestyönsä kehittämisen yhdeksi työkaluksi.Esimiesten kanssa käydään läpi heidän raporttinsa työnohjauskerran yhteydessä erikseen jokaisen kanssa yksilöllisesti. 

Me kaikki olemme onneksi erilaisella ajattelutyylillä toimivia, ei anneta sen olla este toteuttaa hyviä juttuja, päinvastoin! Tehdään Erilaisuudesta työyhteisöjemme voimavara ja rikkaus. Miten tylsää olisikaan työskennellä vain itsemme kaltaisten kanssa, vai mitä? Jos haluat kuulla lisää siitä, miten pääset oman erilaisuutesi jäljille, ota yhteyttä, soita tai meilaa niin kerron lisää! Lähde tutkailemaan omia Luontaisia taipumuksiasi kanssani ja saat lisäelementtejä omalle kehittymisellesi.

Pyydä tarjous Päiviltä!