Sparraava työnohjaus

Uskallatko katsoa peiliin

Esimies, uskallatko pysähtyä ja katsoa peiliin? Tunnistatko omat voimavarasi, vahvuutesi tai kehittämisalueesi esimiehenä? Entä roolisi työnantajan edustajana? Mistä saat energiaa arkityöhön murroksessa ja myllerryksessä olevassa organisaatiossa? Haluatko oppia omasta työstäsi ja työyhteisöstäsi?

Tarjoamme sparraavaa työnohjausta työsi tueksi. Saat tukea omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuusi, itsesi johtamiseen ja työssä jaksamiseen.

Sparraava työnohjaus on järjestelmällinen prosessi, jonka tavoitteet johdetaan organisaatiosi kokonaistavoitteista. Työnohjauksessa työstetään tavoitteisiin liittyviä teemoja ja niiden sisällä tutkitaan ja analysoidaan arkijohtamisen tuttuja tilanteita.

Sparraavaa työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäprosessina. Työnohjausryhmä toimii myös vertaistukiryhmänä eri puolilla samaa organisaatiota toimiville esimiehille. Työskentely ryhmässä vahvistaa organisaation yhdessä tekemisen kulttuuria.

Esihenkilöiden ryhmätyönohjaus

TOTEUTUS: 

Esihenkilöiden sparraava ryhmätyönohjaus toteutetaan prosessinomaisena yleensä vuoden kestävänä jatkumona, tapaamisten ollessa noin kerran kuukaudessa.

Työmenetelmänä on hyvin vuorovaikutteinen, sparraava työote, keskustelua synnyttävä, avoin ilmapiiri ja päivittäisten, tuttujen arkijohtamistilanteiden prosessoiva käsittely.

Työnohjauksessa käsitellään osaltaan niitä asioita, joita ohjattavat siihen tuovat käsiteltäviksi ja sellaisia teemoja, jotka suoraan liittyvät ryhmän alkukartoituksessa havaittuihin kehittymiskohtiin omassa esimiestyössä sekä ovat kokonaistavoitteen mukaisia.

Pyydä tarjous Päiviltä!

Esihenkilö yksilötyönohjaus

Esihenkilön on tärkeä pysähtyä pohtimaan, tekeekö hän työssään oikeita asioita, millainen esihenkilö hän on työntekijöilleen, miten oma toiminta linkittyy asiakaslähtöisyyteen, organisaation strategiaan ja tuleviin työelämähaasteisiin.

PeiliPinnan sparraavassa työnohjauksessa tarkastellaan hyvin käytännönläheisesti  ja innostavalla, vuorovaikutteisella  otteella ohjattavan kanssa arjen johtamista, työyhteisössä syntyvien tilanteiden puuttumisen haasteita ihan käytännön tasolla.

Erityisesti inhimillisen arkkitehtuurin viitekehystä suhteessa työnantajaroolin edellyttämään jämäkkään ja inhimilliseen johtamiseen pohditaan yhdessä ratkaisuja hakien.

Tarkennetut tavoitteet ja tarpeet sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa räätälöiden. Ota yhteyttä Päiviin jo tänään!

Työyhteisön työnohjaus

Sparraavassa ryhmätyönohjauksessa osallistuja saa tukea omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, itsensä johtamiseen sekä työssä jaksamiseen. 

Ryhmätyönohjauksessa työyhteisön jäsenet yhdessä voivat jakaa kokemuksiaan, pohtia yhdessä toimintatapoja ja vahvistaa vaativassa työssään erittäin tärkeää keskinäistä vuorovaikutusta. Työnohjauksessa hahmotellaan yhdessä työn nykytilaa, jäsennellään työntekijöiden työkenttää ja pyritään löytämään entistä toimivampaa tapaa hyvälle yhteistoiminnalle tästä eteenpäin. Sparraavassa työnohjauksessa pohditaan myös yhdessä ohjaajan kanssa kunkin omia toimintatapoja ja omaa roolia työyhteisössä. 

Työnohjaus on jokaiselle yksilölle pysähtymispaikka, jossa osallistujan mahdollisuus on pohtia ja tutkia arkipäivän työtilanteita ja oppia omasta työstä ja työyhteisöstä. Työnohjauksessa osallistujilla on myös mahdollisuus luottamuksellisesta keskustella vaativassa työssä eteen tulevista haasteellisista tilanteista. Omien kokemusten jakaminen ja reflektoiminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta ja mahdollistaa uusien asioiden ja erilaisten näkökulmien oivaltamisen. 

Ota yhteyttä Päiviin! 

Työntekijä yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaustilanteissa tutkitaannn ohjattavan toimintatapoja aina suhteessa omaan perustehtävään. Keskeistä on oppia myös tunnistamaan omia tausta-ajatuksia, erilaisessa vuorovaikutuksessa herääviä tunteita ja omia reaktioita vallitseviin olosuhteiseen. 

Sparraavassa työnohjauksessa ohjattavalla on mahdollisuus luottamuksellista pohtia suhdettaan omaan työhön ja lisätä omaa itsetuntemustaan. Tämän tarkastelun kautta voi kehittyä omassa työssään ja pystyy myös hahmottamaan omaa paikkaansa orfganisaatiossa paremmin. Säännöllisessä työnohjausprosessissa ohjattava saa tukea omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, itsensä johtamiseen, työkaluja ajankäytön hallintaan sekä työssä jaksamiseen. 

Sparraava työnohjaus on aina tavoitteellista toimintaa ja tavoitteen sovitaan sekä tilaavan organisaation, että sparrattavan kanssa ensimmäisellä kerralla. Sparraava työnohjaus tukee ohjattavan työtä oman perustehtävän suuntaisesti ja auttaa häntä käsittelemään vaikeita työelämässä eteen tulleita asioita luottamuksellisessa ilmapiirissä. 

Luontaisten taipumusten analyysi

MIKÄ:

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Tämä lienee paras selitys sille miksi menetelmä saa niin hyvän vastaanoton. 

MENETELMÄ:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyyseja on tehty noin 25.000 kpl eri kehittämistarkoituksissa.

Luontaisten taipumusten analyysi (LTA) toteutetaan nettikyselynä.

LTA-analyysiaineistosta ajetaan raportti  (LTA-E), jossa taipumuksia on tarkasteltu

seuraavista näkökulmista:

Mihin johtajan perustyyppiin henkilö kuuluu (Keirseyn luokitus)? | Mihin johtamisen rooleihin henkilöllä on suurin taipumus? | Missä muutoksen päävaiheessa henkilö on parhaimmillaan? | Millaista palautetta henkilö luontaisesti antaa? | Miten henkilö lähestyy ja ratkaisee ongelmia? | Miten ja millaisia asioita henkilö luontaisesti viestii

LTA-E-analyysi antaa tietoa henkilön luontaisesta esimiestyylistä

Analyysi keskittyy henkilön luontaisen johtamistyylin tunnistamiseen: missä asioissa he ovat luontaisesti hyviä ja mihin johtamisen osa-alueeseen he kiinnittävät liian vähän huomiota Jokainen esimies saa oman raportin käyttöönsä esimiestyönsä kehittämisen yhdeksi työkaluksi.Esimiesten kanssa käydään läpi heidän raporttinsa työnohjauskerran yhteydessä erikseen jokaisen kanssa yksilöllisesti. 

Me kaikki olemme onneksi erilaisella ajattelutyylillä toimivia, ei anneta sen olla este toteuttaa hyviä juttuja, päinvastoin! Tehdään Erilaisuudesta työyhteisöjemme voimavara ja rikkaus. Miten tylsää olisikaan työskennellä vain itsemme kaltaisten kanssa, vai mitä? Jos haluat kuulla lisää siitä, miten pääset oman erilaisuutesi jäljille, ota yhteyttä, soita tai meilaa niin kerron lisää! Lähde tutkailemaan omia Luontaisia taipumuksiasi kanssani ja saat lisäelementtejä omalle kehittymisellesi.

Pyydä tarjous Päiviltä!